parallax background

Obchodní podmínky služby "Pravidelná správa webů"

1. Poskytovatel

Provoz webu shark.services a služby pod značkou shark.services zajišťuje Ing. David Srba se sídlem Jiráskova 1812, Vsetín 75501, IČO 62315889, vedený v živnostejském rejstříku Magistrátu města Vsetín.

2. Klient

Klient je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která si objedná služby Poskytovatele, jejichž nabídka je prezentována na webu www.shark.services.

3. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká v momentě objednání konkrétní služby Klientem. Objednání služby je možné elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře na webu www.shark.services nebo prostřednictvím emailu.

4. Cena služeb

Aktuální platné ceny jednotlivých služeb jsou uvedeny na webu www.shark.services. V případě sjednání jiného rozsahu služeb nebo jiných služeb, než jsou uvedeny na webu www.shark.services, je cena dohodnuta písemně předem, a to zpravidla prostřednictvím emailu. Poskytovatel není plátce DPH.

5. Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodat Klientovi objednanou službu. Poskytovatel nebo Klient má v průběhu plnění právo odstoupit od smlouvy, pokud se prokáže, že objednanou službu není možné dodat ve sjednaném rozsahu nebo v požadované kvalitě. Poskytovateli v takovém případě náleží část odměny za prokazatelně dodanou část služby.

V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli má Poskytovatel právo přerušit poskytování služeb do zaplacení daného finančního plnění. Pokud je Klient v prodlení se zaplacením déle jak 30 kalendářních dní, má se za to, že je služba pravidelné správy webu ze strany Klienta vypovězena. Nárok Poskytovatele na úhradu již vystavených daňových dokladů (faktur) zůstáva nedotčen.

Poskytovatel používá k zajištění služeb pravidelné správy webu řadu softwarových nástrojů, jejichž užívání je předmětem placené licence. V případě, kdy Klient vypoví službu pravidelné správy webu, má Poskytoval právo softwarové nástroje související s pravidelnou správou odstranit z webu Klienta.

Poskytovatel se zavazuje zachovat obchodní tajemství Klienta a přistupovat zodpovědně ke svěřeným prostředkům, zejména pak zabránit zneužití svých přístupů k prostředkům Klienta.

Poskytovatel nenese zodpovědnost za zásahy a změny provedené na webu Klienta třetími stranami, které mají přístup k prostředkům Klienta.

6. Práva a povinnosti Klienta

Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.

Klient se zavazuje informovat Poskytovatele o všech okolnostech, které mohou ovlinit řádné poskytování služby Poskytovatelem, zejména technické změny na prostředcích klienta (např. přechod na jiný server) nebo plánované zásadní změny (např. redesign webu).

Klient užívá službu pravidelné správy webu bez závazku na určité časové období, pokud není výslově sjednáno jinak. Klient má právo vypovědět službu pravidelné správy webu kdykoli a to zasláním výpovědi prostřednictvím e-mailové zprávy Poskytovateli. Výpověď je platná ke konci aktuálně zaplaceného nebo vyfakturovaného období správy webu.

Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí českým právním řádem.